Bilaterale forbindelser

27.11.2014 //

Diplomatiske forbindelser: Diplomatiske forbindelser mellom Norge og Zambia ble opprettet 2. februar 1965.

Siste besøk fra Norge til Zambia: Utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås besøkte Zambia i Januar 2013.

Siste besøk fra Zambia til Norge: Handels-og næringsminister Robert Sichinga besøkte Norge i mai 2012. Utenriksminister Given Lubinda, forsvarsminister Geoffrey B. Mumbwa og viseminister for lokalutvikling Jean Kapata besøkte Norge i september 2012.

Det er etablert institusjonelle samarbeidsavtaler mellom Zambias og Norges riksrevisjoner; mellom zambiske og norske skattemyndigheter og mellom den zambiske og den norske sentralbanken.

Samhandel

Eksport til Norge 2012:  3 millioner kr

Import fra Norge 2012:  9 millioner kr

(tall for 2013 ikke tilgjengelig for Zambia i SSB)

Norske bedrifter: Agua-Imara etablerte seg i Zambia i 2011 gjennom oppkjøp av vannkraftselskapet Lunsemfwa Hydro Power Company, og har planer om omfattende investeringer og utvidelser. Det er få andre norske selskaper etablert i Zambia.

Norsk utviklingssamarbeid med Zambia

Zambia har vært en av de største mottakerne av norsk bilateral bistand siden 1967. Norsk bilateral bistand til Zambia i 2013 var ca. 290 millioner kroner. Den største innsatsen går til landbruk og matsikkerhet, styrking av ressursmobilisering og finansforvaltning samt kvinner og likestilling. Norge gir også støtte til globale og multilaterale programmer som kommer Zambia til gode.

Hovedformålet med utviklingssamarbeidet er å bidra til redusert fattigdom og bidra til at Zambia kan skape utvikling med egne ressurser. Norges fokusområder er en del av en større arbeidsfordeling mellom giverne, utarbeidet i samråd med zambiske myndigheter. Norges samarbeid fokuserer i hovedsak på:

  • Budsjettstøtte og god økonomiforvaltning, herunder ”skatt for utvikling”, og anti-korrupsjon
  • Kvinners rettigheter og likestilling
  • Klimatilpasset landbruk og matsikkerhet

Norge støtter Zambias riksrevisjon, blant annet gjennom institusjons­samarbeid med den norske riksrevisjon. Anti-korrupsjonsarbeid står sentralt i samarbeidet mellom Zambia og Norge, og ambassaden støtter opprettelsen av et Financial  Intelligence Centre, som skal undersøke mistenkelige kapitalbevegelser. Norge støtter også Zambias arbeid med å effektivisere og øke skatteinngangen.

Norge er en av de største bidragsyterne innen likestilling og har et langsiktig samarbeid med NGOCC, som er et medlemsbasert nettverk for mer enn 100 organisasjoner som arbeider for å sikre kvinners rettigheter i Zambia. Norge har siden 2008 støttet et nasjonalt program rettet mot kvinner og likestilling gjennom FNs utviklingsprogram.

I lys av den økende trussel fra klimaendringer, er Norges støtte til et mer klimarobust jordbruk blitt stadig viktigere. I Zambia foregår et nybrottsarbeid på dette feltet, og Norge støtter nå en videre utprøving av gode dyrkingsmetoder også regionalt i det sørlige og østlige Afrika. Norge har videre gjennom lang tid, men nå formelt avsluttet, støtten til to av Zambias nasjonalparker (South Luangwa og Kafue). Nasjonalparkene har stort potensial for turisme og næringsutvikling, og Norge har lagt vekt på å også støtte lokalsamfunnene rundt parkene, blant annet for å redusere omfanget av krypskyting. For mer informasjon klikk her.

Budsjettstøtte var en del av norsk bistand til Zambia i mange år, og den bidro til å gi myndighetene ressurser til å styrke egeninnsatsen for fattigdomsreduksjon, og til en mer helhetlig og effektiv styring av statsbudsjettet. Gjennom budsjettstøttesamarbeidet fikk vi innsyn i og påvirkningsmuligheter på et bredt spekter av samfunnsutviklingen i Zambia. Det ble likevel besluttet å avvikle budsjettstøtten i 2013, blant annet fordi Zambia nå har økte skatteinntekter fra gruveindustrien.

For mer informasjon om Norske prosjekter i Zambia klikk her

 


Bookmark and Share